Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ĉirkaŭ sanktuloj diabloj vagas.
Mola kiel vakso.
Pli valoras propra ĉemizo, ol fremda plena valizo.
Se neĝas sur la monto, estas malvarme en la valo.
Ne valoranto plaĉas, sed plaĉanto valoras.
Valoras ne la vesto, valoras la enesto.
Bona gloro pli valoras ol oro.
Kio multe kostas, multe valoras.
Kion ni havas, por ni ne valoras, - kiam ni ĝin perdis, ni ploras.
Kiu groŝon ne honoras, eĉ duongroŝon ne valoras.
Kiu mem sin adoras, nenion valoras.
Kiu nenion valoras, plej multe sin gloras.
Kulo nenion valoras, sed ĝia piko doloras.
La felo tanadon ne valoras.
La ludo kandelon ne valoras.
La tuta ludo ne valoras kandelon.
Leĝo valoras por poste, sed ne por antaŭe.
Montras parolo, kion cerbo valoras.
Ne valoras bofilo, kiam mortis filino.
Ne valoras la akiro eĉ la penon de l' deziro.
Ne valoras la faro la koston de l' preparo.
Ne valoranto plaĉas, sed plaĉanto valoras.
Pli valoras faro nenia, ol faro malbona.
Pli valoras interkonsento, ol juĝa dokumento.
Pli valoras konkorda ovo, ol malkonkorda bovo.
Pli valoras kontenta spirito, ol granda profito.
Pli valoras malgranda reganto, ol granda servanto.
Pli valoras paco malbona, ol malpaco plej bona.
Pli valoras propra ĉemizo, ol fremda plena valizo.
Pli valoras senlaboreco, ol sensenca laboremeco.
Pli valoras tuj ovo, ol poste bovo.
Pli valoras vinagro donacita, ol vino aĉetita.
Sinjorino kaj sinjoro, unu alian valoras.
Suferinto pli valoras, ol lerninto.
Unu amiko malnova pli valoras ol du novaj.
Unu pasero alian valoras.
Valoras ne la vesto, valoras la enesto.
De sama koloro, de sama valoro.
En malfacila horo eĉ groŝ' estas valoro.
Festotaga laboro estas sen valoro.
Kia estas via laboro, tia estas via valoro.
Promesita trezoro estas sen valoro.
Sub tero sklavo kaj sinjoro ne diferencas per valoro.
Temp' estas valoro simile al oro.
Tro rapida laboro, tro malgranda valoro.
Virina ploro sen valoro.
Ambaŭ floroj de samaj valoroj.
Valoron de objekto ni ekkonas post difekto.
Oni batas la oron, por provi ĝian valoron.
Popola kutimo havas valoron de leĝo.
Kontraŭ forta mano la leĝo estas vana.
Lecionoj al profesoro estas vana laboro.
Por longa malsano kurac' estas vana.
Servo al Dio vana ne restas.
Vane vi tentas, mi ne konsentos.
El malplena telero vane ĉerpas kulero.
Ne kaŝiĝas lia lango malantaŭ la vango.
Sidu lango malantaŭ la vango.
Fari aplaŭdon sur la vangon.
Propran vangon neniu batas.
Havi iom da vaporo en la kapo.
Kuiriston vaporo satigas.
Malaperis kiel vaporo.
Havi varman lokon.
Ĉie estas varme, sed hejme plej ĉarme.
Forĝu feron dum ĝi estas varmega.
Doto koron ne varmigas.
Riĉulo kiel fajro proksime bruligas, malproksime ne varmigas.
Vi varmigos serpenton, ĝi al vi enpikos la denton.
El la sama buŝo li blovas varmon kaj malvarmon.
Sama buŝo blovas varmon kaj malvarmon.
Per tro multa varto malboniĝas la farto.
La parto plej vasta venos la lasta.
Kiu kaptas tro vaste, konservas malmulte.
Vazo rompita longe sin tenas.
Krevis la vazo antaŭ la nazo.
Se elsaltas la okazo, ĝi rompiĝas kiel vazo.
En fremdan vazon ne ŝovu la nazon.
Ne ŝovu nazon en fremdan vazon.
Kiu ne atentas la "se", tiu sentas la "ve".
Senplumigi kokinon, ne vekante mastrinon.
Se birdo tro bekas, la katon ĝi vekas.
Malfeliĉo kaj peko leviĝas sen veko.
Ne veku malfeliĉon, kiam ĝi dormas.
Ĉe vesto velura suferas stomako.
Difekton de naturo ne kovros veluro.
Sur la ventro veluro, en la ventro murmuro.
Vivi en silko kaj veluro, en ĝojo kaj plezuro.
Ĉio taŭgas, kio venas.
Venas ĉagreno sen granda peno.
Venas kvazaŭ vokita kaj petita.
Venas profito - venas merito.
Venas proverbo el popola la cerbo.
Venas prudento post la ĝusta momento.
Venas rido post minaco, kaj paciĝo post malpaco.
Al kuko kaj kaso ĉiam venas amaso.
Al venko rajto venas, se ĝin forto subtenas.
Amaso da fianĉoj, sed la ĝusta ne venas.
Bona ideo venas post la pereo.
De semo putra venas frukto ne nutra.
De senpripensa rekomendo venas ploro kaj plendo.
De tro da pano venas malsano.
Diablo ŝercon ne komprenas, vokite li venas.
Dum la manĝado venas apetito.
Eĉ por plej terura tago venas vespero.
Feliĉo venas gute, malfeliĉo venas flue.
Fiereco venas antaŭ la falo.
Kara estas ovo, kiam venas la Pasko.
Kio iras el koro, venas al koro.
Kio mem ne venas, li per la dentoj ĝin prenas.
Kiom ajn oni penas, per forto plaĉo ne venas.
Kion vi pripenas, tio al vi venas.
Kiu venas plej frue, sidas plej ĝue.
Kiu laboras kaj deziras, tiu akiras, - kiu mem ne penas, nenio al li venas.
Kiu pli frue venas, pli bonan lokon prenas.
Kiu pli frue venas, pli frue muelas.
Kiu speson ne tenas, tiu al spesmilo ne venas.
Kiun feliĉo subtenas, al tiu mem ĉio venas.
Komenciĝis mizero, ĝi venas per pordo kaj fenestroj.
La morto ŝercon ne komprenas: oni ĝin vokas, ĝi venas.
Malfeliĉo venas, malfeliĉon kuntrenas.
Malfeliĉo venas rajde, foriras piede.
Malfeliĉo venas sen alvoko.
Malfeliĉo malofte venas sole.
Malfeliĉo sin ne ĝenas, faru geston - ĝi tuj venas.
Malfeliĉoj kaj batoj venas ĉiam kun fratoj.
Malsaĝulo venas, komercisto festenas.
Malsano venas rapide, foriras rigide.
Multe da fianĉoj, sed la ĝusta ne venas.
Ne venas honoro sen laboro.
Ne venas mont' al monto, sed homo homon renkontas.
Ne atendita, ne esperita ofte venas subite.
Neniam atendita ofte venas subite.
Ofte de kaŭzo senenhava venas efiko plej grava.
Per bezono venas mono.
Per pacienco venas scienco.
Por ĉiu ago venas la tempo de pago.
Post domaĝo venas saĝo.
Post dorma trankvilo venas bona konsilo.
Post kolero venas favoro.
Post konfeso venas forgeso.
Post la fasto venas festo.
Post sufero venas prospero.
Se io venas al buŝo, buŝon ne fermu.
Se ne venas per bona vorto, oni prenas per forto.
Sen laboro ne venas oro.
Sonorado al li venas, sed de kie - li ne komprenas.
Venas profito - venas merito.
Kiu ne mensogas, tiu ne vendas.
Sciencon oni ne mendas, klerecon oni ne vendas.
Kio vendiĝas kaŝite, vendiĝas plej profite.
Kio vendiĝas kaŝite, vendiĝas plej profite.
Por vendisto mensogo estas necesa apogo.
Se vendisto ne mensogas, li aĉetanton ne allogas.
Sen mensoga rekomendo ne iros la vendo.
Tro longa atendo ĝis fino de l' vendo.
Formanĝis en merkredo, ne serĉu en vendredo.
Antaŭ mortigo de urso ne vendu ĝian felon.
Kuradi kiel venenita muso.
Fiŝo sen vino estas veneno.
Plena glaso da vino, sed kun guto da veneno.
Troa festeno estas veneno.
Donacon reprenu kaj mian vivon ne venenu.
Fremdlando objekton por speso donas, sed por ĝin venigi, oni spesmilon bezonas.
Venis fino al mia latino.
Venis mizero, - helpu min, frato; pasis mizero, - for, malamato.
Venis tranĉilo al la gorĝo.
Estis la tempo, ni ne komprenis, - pasis la tempo, la saĝ' al ni venis.
Kiu venis post la manĝo, restas sen manĝo.
Kiu venis unue, muelas pli frue.
Nuksoj venis, kiam dentoj elfalis.
Se unu ne venis, dek ne atendas.
Sen atendo, sen espero venis mizero.
Unua venis, unua prenis.
Sukcesa venkanto de pordoj malfermitaj.
Venkas ne forto, venkas la sorto.
Venkas ne forto, venkas la sorto.
Li neniam venkis la alfabeton.
Venkiton oni ne batas.
Al venko rajto venas, se ĝin forto subtenas.
Ĝis la edziĝo venos resaniĝo.
Venos ŝtelisto al la juĝisto.
Venos knabeto ankaŭ kun peto.
Venos tempo, venos konsilo.
Ankaŭ al nia nesto venos iam la festo.
For konscienco, venos potenco.
Kio aliloke promenos, al ni ankaŭ ĝi venos.
La parto plej vasta venos la lasta.
La tempo venos, ni ĉion komprenos.
Morgaŭ frue venos plue.
Ne ĉiam estas festo, venos ankaŭ fasto.
Ne venos rato mem al la kato.
Ne moku mizeron de alia, ĉar baldaŭ venos via.
Tempo venos, zorgon prenos.
Venos tempo, venos konsilo.
Vento al li ekflugis sub la haŭto.
Vento sendita tondron reportos.
Flugema kiel vento.
Hundo bojas la vojon, vento portas la bojon.
Minacas dento al la vento.
Nazo supren, vento antaŭen.
Ne sama la vento blovas konstante.
Ne unu hundo lin mordis, ne unu vento lin tordis.
Oni ne povas sin movi laŭ ĉiu vento aparte.
Paca silento, ke ne blovas eĉ vento.
Post brua vento subita silento.
Ludi ventobatadon.
Ŝipon rompitan ĉiuj ventoj atakas.
Eĉ plej bonan ŝipon malbonigas la ventoj.
Ne maro dronigas ŝipon, sed la ventoj.
Arbo krakanta venton ne timas.
Batadi la venton.
Kaptu lin kiel forflugintan venton.
Kiu semas venton, rikoltos fulmotondron.
Li serĉas la venton sur la kampo.
Por ŝafo tondita Dio venton moderigas.
Ventro malsata orelon ne havas.
Okuloj estas pli grandaj ol la ventro.
Se lipo dikiĝas, ventro maldikiĝas.
Sur la ventro veluro, en la ventro murmuro.
Li atendas, ke la okazo venu al lia nazo.
Oni invitas - venu, oni donacas - prenu.
Vera kiel vorto de profeto.
Vera opinio montriĝas en ebrio.
Li estas vera hidrargo.
Ne ĉiu raporto estas vera vorto.
Eĉ ŝtono verdiĝas, se ĝi longe ne moviĝas.
Kion ni vere bezonas, Dio ĝin donas.
Vergo doloras, sed saĝon ellaboras.
Koniĝas majstro laŭ sia verko.
La fino kronas la verkon.
Ĉiu havas sian vermon.
Vero ne bezonas mediti nek spriti.
Amiko estas kara, sed vero pli kara.
Eĉ el sub la tero aperas la vero.
Kun vero severa komercaĵo forvelkos.
La lumo por vero ofte estas danĝero.
Ne taŭgas la vero por komerca afero.
Tempo toleras, sed vero aperas.
Diri al iu nudan veron.
Diri la puran veron.
Kiu diras la veron, havas suferon.
La tempo ĉiam malkaŝas la veron.
Malsaĝulo kaj infano parolas la veron.
Verŝi aeron al aero.
Matenas, vesperas - kaj tago malaperas.
Vespere ĝuu lunon, sed ne serĉu la sunon.
Kiu ĉion formanĝis en tago, malsatos vespere.
Laŭdu tagon nur vespere.
Rido matene - ploro vespere.
Vespero lacigas, mateno freŝigas.
Antaŭ vespero ne estu fiera.
Eĉ por plej terura tago venas vespero.
Ne laŭdu la tagon antaŭ vespero.
Peli tagojn sen afero de mateno al vespero.
Atingi la vesperon de sia vivo.
Ĉe vesto velura suferas stomako.
Vesto eluzita, sed pureco spirita.
Vesto homon prezentas.
Fremdan vundon kaŝas vesto.
Kia drapo, tia vesto.
Kiun vesto ornamas, tiun homoj ekamas.
Kontraŭ vesto malbona konspiras ĉiu ŝtono.
Luksa la vesto, sed malplena la poŝo.
Pli bona ĉifona vesto, ol riĉeco en malhonesto.
Unua atesto estas la vesto.
Valoras ne la vesto, valoras la enesto.
Aprila vetero - trompa aero.
En trankvila vetero ĉiu remas sen danĝero.
Ne ĉiam daŭras malbona vetero, ne ĉiam daŭras homa sufero.
Post vetero malbela lumas suno plej hela.
Atendi bonan veteron kaj laman kurieron.
Per kio la veto?
Kvina rado ĉe veturado.
Kiu bone ŝmiras, bone veturas.
Riĉulo veturas, malriĉulo kuras.
Veturi sur sia paro da kruroj.
Feliĉo vezike sin levas, sed baldaŭ falas kaj krevas.
Ĝi estas nek viando, nek fiŝo.
Li havis viandon, mi havis nur oston - li havis la ĝuon, mi pagis la koston.
Ekster via ofico estas ekster via vico.
Plenumita via ofico, nun pasis via vico!
Antaŭ ĉio zorgu oficon, - plezuro atendos sian vicon.
Ĉiu sin gvidas, kiel li vidas.
Vidas okulo, sed mano ne trafas.
Aliajn gvidas kaj mem ne vidas.
Arbaro aŭdas, kampo vidas.
En arbaro sidas kaj arbojn ne vidas.
En fremda okulo ni vidas ligneron, en nia ni trabon ne vidas.
En fremda tegmento li flikas truon kaj en propra ne vidas la fluon.
Juĝanto decidas, kiel li vidas.
Kiel oni vin vidas, tiel oni vin taksas.
Kiu laboron evitas, bonon ne vidas.
Kiu sentas - ploras, kiu vidas - nur ridas.
Li vidas nur ĝis la pinto de sia nazo.
Malproksime vidas, antaŭ la nazo ne vidas.
Malproksime vidas, antaŭ la nazo ne vidas.
Neniu vidas, kio lin insidas.
Ni vidas, kiu ridas, - kiu ploras, ni ne vidas.
Okulo avidas ĉion kion vidas.
Pro multo da arboj li arbaron ne vidas.
Propran ĝibon neniu vidas.
Se okulo ne vidas, koro ne avidas.
Sidas gasto minuton, sed vidas la tuton.
Stomako ne estas spegulo: kion ĝi manĝis, ne vidas okulo.
Elmeti la okulon kaj vidi nulon.
Esti en Romo kaj ne vidi la Papon.
En infano vidiĝas, kia homo fariĝos.
Ricevi grizan haron, ne vidinte altaron.
En arbaro sidis kaj arbojn ne vidis.
Mi flanke sidis, mi ne aŭdis nek vidis.
Mi hejme sidis, nenion vidis.
Okulo ne vidis - pagu la sako.
Se okulo ne vidis, pagas la poŝo.
Oni ekkonas bovon per la vido kaj malsaĝulon per lia rido.
Unu vido taŭgas pli ol dek aŭdoj.
Kiu vivos, tiu vidos.
Konfidu, sed vidu.
Vilaĝano kreditas, vilaĝestro prunteprenas.
Per mono, ne per mano punu vilaĝanon.
Vilaĝano kreditas, vilaĝestro prunteprenas.
Pli facile estas perdi vilaĝon, ol akiri domon.
Ĉesis esti vino, sed vinagro ne fariĝis.
Fluidaĵo sen difino, nek vinagro nek vino.
Pli allogas kulero da mielo, ol da vinagro barelo.
Pli valoras vinagro donacita, ol vino aĉetita.
Post dolĉa vino restas acida vinagro.
Havi vinagron en la mieno.
Li ne elrampis ankoraŭ el la vindoj.
Ĉesis esti vino, sed vinagro ne fariĝis.
Bona vino al la fino.
Fiŝo sen vino estas veneno.
Fluidaĵo sen difino, nek vinagro nek vino.
Plena glaso da vino, sed kun guto da veneno.
Pli valoras vinagro donacita, ol vino aĉetita.
Post dolĉa vino restas acida vinagro.
Se la kaliko tro pleniĝas, la vino elverŝiĝas.
Ŝiru rozojn en somero, ĉar en vintro ili ne estos.
Kio taŭgas por somero, ne taŭgas por vintro.
Li scias, kie la kankroj pasigas la vintron.
Ne el ĉiu ligno oni faras violonon.
Se vi prenis la violonon, prenu ankaŭ la arĉon.
Aŭ kuseno sub ripo, aŭ bato per vipo.
Oni batas per vipo, por ke sentu la ripo.
Li eĉ el sablo vipojn tordas.
Virina lango buĉas sen sango.
Virina ploro sen valoro.
Virina rideto pli kaptas ol reto.
Larmo virina baldaŭ sekiĝas.
Pli tiras virina haro, ol ĉevala paro.
Virino batas per lango, - aperas vundo plej sanga.
Virino bonorda estas muta kaj surda.
Virino eliĝis, kaleŝo senpeziĝis.
Virino havas haron longan kaj saĝon mallongan.
Virino kolera pli ol hundo danĝera.
Virino scias - tuta mondo scias.
Kie regas virino, malbona estas la fino.
La lango de virino estas ŝia glavo.
Malbona virino diablon superas.
Ne ekzistas savo kontraŭ malbona virino.
Rol' de virino - bona mastrino.
Virta virino straton ne konas.
Kie diablo ne povas, tien virinon li ŝovas.
Virta virino straton ne konas.
Por virta orelo ne danĝeras vorto malbela.
Beleco logas, virto apogas.
Pli bona virto sen oro, ol oro sen honoro.
Vizaĝo de Katono, sed virto de fripono.
El la mizero oni devas fari virton.
El la neceseco oni devas fari virton.
Ĉion rigardi tra sia persona vitro.
Vitro kaj feliĉo ne estas fortikaj.
Tra vitro de teruro pligrandiĝas la mezuro.
Mortinta serĉu ĉielon, vivanta ian celon.
Ne mankas tombo por mortinto nek pano por vivanto.
Vivanton ni malhonoras, mortinton ni adoras.
Ĉiu vivas laŭ sia prudento kaj sento.
Du sinjoroj en unu bieno, du mastrinoj ĉe unu kameno - neniam vivas sen reciproka malbeno.
Geedzoj en paco vivas en reĝa palaco.
Ili vivas per unu animo en du korpoj.
Kiu vivas sen kalkulo, baldaŭ estos almozulo.
Kiu vivas trankvile, vivas facile.
Kiu agas afable, vivas agrable.
Kiu dormas longe, vivas mallonge.
Kiu vivas trankvile, vivas facile.
Li vivas en ĝuo kaj bruo.
Li vivas sur la tero kiel en infero.
Ofte saĝulo vivas malriĉe kaj malsaĝulo feliĉe.
Oni vivas ne kun mono, sed kun persono.
Pastro vivas de preĝoj, advokato de leĝoj.
Senfortuloj longe vivas.
Vivi de ŝparita kaso.
Vivi de estontaj enspezoj.
Vivi emerite.
Vivi en silko kaj veluro, en ĝojo kaj plezuro.
Vivi iele-trapele.
Vivi inter forno hejtita kaj tablo kovrita.
Vivi kiel ĉe la brusto de Dio.
Vivi kiel kuko en butero.
Vivi kun iu en fido kaj konfido.
Vivi kun iu en intima amikeco.
Vivi kun iu kiel hundo kun kato.
Vivi laŭ postuloj de la ĝustaj kalkuloj.
Vivi larĝe kaj lukse.
Vivi modere, ne tro interne nek tro ekstere.
Vivi per sistemo de "el mano al buŝo".
Vivi sate kaj glate.
Zorgu vivon vian kaj lasu vivi alian.
Metio lacigas, metio vivigas.
Vivis puninde, mortis ridinde.
Vivo glate ne fluas, ĉiam batas kaj skuas.
Vivo modera estas vivo sendanĝera.
Vivo sen modero kondukas al mizero.
Atingi la vesperon de sia vivo.
De lia vivo aranĝo estas trinko kaj manĝo.
Hunda vivo.
Kia vivo, tia morto.
La vivo staras sur la karto.
Nova stato, - nova vivo.
Vivo modera estas vivo sendanĝera.
Ŝuldo havas longan vivon.
Vivon privatan kaŝu la muroj.
Vivon travivi estas art' malfacila.
Donacon reprenu kaj mian vivon ne venenu.
Homo lernas la tutan vivon.
Se muso nur unu truon disponas, ĝi baldaŭ la vivon fordonas.
Senpaga estas nur la morto, sed ĝi kostas la vivon.
Treni sian vivon de mizero al mizero.
Unu fojon oni donas kaj tutan vivon fanfaronas.
Vian vivon ĝuu, sed fremdan ne detruu.
Zorgu vivon vian kaj lasu vivi alian.
Kiu vivos, tiu vidos.
Vivu, progresu, sed lerni ne ĉesu.
Vivu mizere, sed vivu libere!
Vivu stomako laŭ stato de l' sako.
Ne vivu kiel vi volas, vivu kiel vi povas.
Ne vivu kiel vi volas, vivu kiel vi povas.
Vivu mizere, sed vivu libere!
Elpeli iun el la mondo de la vivuloj.
Vizaĝo agrabla kaj ungo diabla.
Vizaĝo de Katono, sed virto de fripono.
Vizaĝo sen kulpo, sed koro de vulpo.
Bela vizaĝo, sed ne bela saĝo.
Bela vizaĝo estas duono da doto.
Bela per vizaĝo, sed ne bela per saĝo.
Kio en koro sidas, la vizaĝo perfidas.
Kion koro portas, vizaĝo raportas.
Nur pano kun fromaĝo, sed afabla vizaĝo.
Oni akceptas laŭ vizaĝo, oni forlasas laŭ saĝo.
Se en kor' io sidas, vizaĝo perfidas.
Trafi per la vizaĝo en koton.
Oni batas ne la aĝon, sed la vizaĝon.
Trafi per la parolo rekte en la vizaĝon.
Mizero faras viziton, ne atendante inviton.
Havi la ĉefan voĉon.
Infanoj kaj fiŝoj voĉon ne havas.
Hundo bojas, homo vojas.
Hundo bojas, pasanto vojas.
Ju pli malproksimen la vojo, des pli da larmoj.
Kiu ĉe l' vojo konstruas, tiun ĉiu instruas.
Mastro en vojo - servantoj en ĝojo.
Por amiko intima ne ekzistas vojo malproksima.
Sola vojo libera al la fundo rivera.
Vojon batitan herbo ne kovras.
Hundo bojas la vojon, vento portas la bojon.
Meti trabojn sur la vojon.
Pli bone estas reiri, ol perdi la vojon.
Spesmilo vojon trabatas.
La morto ŝercon ne komprenas: oni ĝin vokas, ĝi venas.
Oni vokas la bovon ne festeni, sed treni.
Sonorilo vokas al preĝejo kaj mem neniam eniras.
Venas kvazaŭ vokita kaj petita.
Diablo ŝercon ne komprenas, vokite li venas.
Multaj vokitoj, sed ne multaj elektitoj.
Ne voku diablon, ĉar li povas aperi.
Volanta kruro ne laciĝas de kuro.
Ĝi estas por mi volapukaĵo.
Antaŭe kion vi devas, poste kion vi volas.
Birdo petolas, kiom ĝi volas.
Edzigu filon, kiam vi volas, - edzinigu filinon, kiam vi povas.
Fiŝo volas naĝi.
Kion oni volas, tion oni povas.
Kiu ĉion senpripense parolas, aŭdos tion, kion li ne volas.
Kiu volas komerci, tiu saĝon bezonas.
Kiu volas mensogi, devas bone memori.
Kiu volas panon, ne dorlotu la manon.
Mensogu kiom vi volas, sed memoru kion vi parolas.
Mi ne volas baton, mi ne volas kompaton.
Mi ne volas tion ĉi scii.
Mi ne volas baton, mi ne volas kompaton.
Ne volas kokin' al festeno, sed oni ĝin trenas perforte.
Ne vivu kiel vi volas, vivu kiel vi povas.
Oni konsilas kaj konsolas, sed helpi ne volas.
Prenu kiel vi volas, la poto ĉiam bolas.
Se Dio ne volas, sanktulo ne helpos.
Se vi volas filinon, flatu la patrinon.
Voli aŭ ne voli neniu malpermesas.
Voli aŭ ne voli neniu malpermesas.
Ne volis rajdi sur ĉevalo, ekrajdis sur azeno.
Volo kaj deziro leĝojn ne konas.
Volo kaj sento faras pli ol prudento.
De la volo la ordono pli efikas ol bastono.
Granda parolo, sed malgranda volo.
Kontraŭ volo de Dio helpos nenio.
Propra volo ordonon superas.
Kiom da koroj, tiom da voloj.
Ju pli frue, des pli certe, - ju pli volonte, des pli lerte.
Sata stomako ne lernas volonte.
Ne rapidu insulti, volu aŭskulti.
Volus kato fiŝojn, sed la akvon ĝi timas.
Pro vorta ludo li eĉ patron ne domaĝas.
Pro vorta piko ofte perdiĝas amiko.
Malsaĝulo diris vorteron, saĝulo komprenas la tutan aferon.
Ĝustatempa vorto estas granda forto.
Vort' en ĝusta momento faras pli ol arĝento.
Vorto dirita al la mondo apartenas kaj neniam revenas.
Vorto donita estas kiel leĝo.
Vorto sona estas plej admona.
Afabla vorto pli atingas ol forto.
De vorto ĝentila ne doloras la lango.
De bona vorto lango ne doloras.
Estu sinjoro de via vorto.
Fidanta al vorto atendas ĝis morto.
Kiam vorto eliris, vi ĝin jam ne retiros.
Kiu mensogis per unu vorto, ne trovos kredon ĝis la morto.
Ne ĉiu raporto estas vera vorto.
Per vorto ĝentila ĉio estas facila.
Pli bona estas vorto afabla, ol kuko agrabla.
Por virta orelo ne danĝeras vorto malbela.
Pri dolĉa vorto ne fieru, maldolĉan ne koleru.
Se ne venas per bona vorto, oni prenas per forto.
Sprita vorto tentas, nenion atentas.
Vera kiel vorto de profeto.
Vundo pasas, vorto restas.
Ĝi estas ankoraŭ vortoj de orakolo.
Vortoj sakon ne plenigas.
El la buŝ' multaj vortoj eliras, sed ne ĉiuj ion diras.
Ju disputo pli forta, des pli multaj la vortoj.
Ne rapidu kun vortoj, rapidu kun faroj.
Paroli per vortoj kovritaj.
Rapide iras la vortoj, sed ne rapide la faroj.
Vortojn ŝparu, agojn faru.
El kanto oni vortojn ne elĵetas.
Li vorton en la poŝo ne serĉas.
Vi sekrete vorton diros, ĝi tra l' tuta mondo iros.
Okazon kaptu ĉe l' kapo, ĉar la vosto estas glita.
Ĉiu vulpo sian voston laŭdas.
Korniko vundita propran voston timas.
Kiam nokto vualas, ĉiuj koloroj egalas.
Ĉiu vulpo sian voston laŭdas.
Vulpo faras oferon - atendu danĝeron.
Vulpo mienon ŝanĝas, sed plue kokidojn manĝas.
vulpo plej ruza fine estas kaptata.
Eĉ plej ruza vulpo en kaptilon falas.
Kiu lupo naskiĝis, vulpo ne fariĝos.
Ne ekzistas naiva vulpo, ne ekzistas homo sen kulpo.
Ricevos vulpo por sia kulpo.
Se vulpo pentofaras, gardu la kokidojn.
Vizaĝo sen kulpo, sed koro de vulpo.
Ĉe vulpoj ĉiam naskiĝas nur vulpoj.
Ĉe vulpoj ĉiam naskiĝas nur vulpoj.
Kio konvenas al sciuro, ne konvenas al vulturo.
Kiu naskiĝis sciuro, ne fariĝos vulturo.
Vundan lokon protektis, alian difektis.
Piki al iu la vundan lokon.
Kiu batas edzinon, tiu vundas sin mem.
Korniko vundita propran voston timas.
Vundo pasas, vorto restas.
Vundo sekreta doloras plej multe.
Langa vundo plej profunda.
Saĝa estas la hundo post ricevo de l' vundo.
Saĝa hundo post la vundo.
Unu vundo alian kuracas.
Virino batas per lango, - aperas vundo plej sanga.
Mordantaj hundoj kuras ĉiam kun vundoj.
Sinjoroj sin batas, servantoj vundojn ricevas.
Fremdan vundon kaŝas vesto.