Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kiu rabi eliras, ofte nuda revenas.
Kolera kiel rabia hundo.
Por hundon dronigi, oni nomas ĝin rabia.
Se al hundo mankas nenio, ĝin atakas rabio.
Malriĉulo rabiston ne timas.
Faras rabon kaj ŝtelon, por oferi al Dio kandelon.
Lernado havas maldolĉan radikon, sed bonan efikon.
Rado malbona knaras plej multe.
Kvina rado ĉe veturado.
Ĵeti bastonon en la radon.
Ne estas piediranto kolego al rajdanto.
Akiro kaj perdo rajdas duope.
Malfeliĉo venas rajde, foriras piede.
Rajdi sur ĉevalo oni ne lernas sen falo.
Ne volis rajdi sur ĉevalo, ekrajdis sur azeno.
Kion rajtas leono, ne rajtas azeno.
Kion rajtas leono, ne rajtas azeno.
Leĝe kaj rajte.
Al venko rajto venas, se ĝin forto subtenas.
Kie regas la forto, tie rajto silentas.
Kiu havas forton, havas rajton.
Kiu havas la forton, havas la rajton.
Rakonti ĉion faritan kaj kaŝitan.
Inter faro kaj rakonto staras meze granda monto.
Pri la lupo rakonto, kaj la lupo renkonte.
Belaj rakontoj el trans la montoj.
Laŭdu belecon de l' maro, sed ĉe rando de arbaro.
Rangeto rangon respektu, modestan lokon elektu.
Rangeto rangon respektu, modestan lokon elektu.
Rano eĉ en palaco sopiras pri marĉo.
Kie ajn rano iras, ĝi ĉiam marĉon sopiras.
Tro rapida akcelo ne kondukas al celo.
Tro rapida edziĝo - porĉiama kateniĝo.
Tro rapida faro estas nur baro.
Tro rapida laboro, tro malgranda valoro.
Tro rapida riĉiĝo diablon ĝojigas.
Rapide - senvide.
Rapide iras la vortoj, sed ne rapide la faroj.
Bona famo sin trenas testude, malbona kuras rapide.
Kiu donas rapide, donas duoble.
Kiu tro rapide saltas, tiu baldaŭ haltas.
Malsano venas rapide, foriras rigide.
Rapide iras la vortoj, sed ne rapide la faroj.
Ŝajnon ne fidu, juĝi ne rapidu.
Rapidu malrapide.
Kun konfido neniam rapidu.
Ne rapidu, trankvile decidu.
Ne rapidu insulti, volu aŭskulti.
Ne rapidu kun fido antaŭ longa kunesido.
Ne rapidu kun vortoj, rapidu kun faroj.
Ne rapidu kun vortoj, rapidu kun faroj.
Kion koro portas, vizaĝo raportas.
Sendito nur portas; kion oni ordonis, li raportas.
Raporti pri ĉiuj cirkonstancoj kaj nuancoj.
Ne ĉiu raporto estas vera vorto.
Ne venos rato mem al la kato.
Renkontiĝis la kato kun sentima rato.
Tro saltas la rato - ĝin kaptas la kato.
Kontentigi la katon kaj kune la raton.
Kriu eĉ raŭke, sed kanti ne ĉesu.
Nin ĉiam ravas, kion ni ne havas.
Razisto raziston razas.
Razisto raziston razas.
Razisto raziston razas.
Du sinjoroj en unu bieno, du mastrinoj ĉe unu kameno - neniam vivas sen reciproka malbeno.
Montradi al si reciproke la dentojn.
Ni reciproke nin konas, klarigon ne bezonas.
Sango komuna reciproke sin altiras.
Por parolo delira ne ekzistas rediro.
Oni prenas avide, oni redonas malrapide.
Oni prenas per manoj, redonas per piedoj.
Vi amas preni, amu redoni.
Plej kruela estas redono por farita bono.
Farita ne refariĝos.
Kio fariĝis, jam ne refariĝos.
Kie sklav' regadon havas, tie mastro baldaŭ sklavas.
Kia regalato, tia regalado.
Kiel oni vin taksas, tiel oni vin regalas.
Kiu ŝteliston regalas, mem ŝteliston egalas.
Kiu regalas per ŝtonoj, tiun oni dankas per bastonoj.
Por via bono vin regalas bastono.
Kia regalato, tia regalado.
En via malica regalo vin atendas ankaŭ pokalo.
Sen regalo ne estas balo.
Kia reganto, tia servanto.
Pli valoras malgranda reganto, ol granda servanto.
En ĉiu kranio regas aparta opinio.
Kie regas konkordo, regas ordo.
Kie regas la forto, tie rajto silentas.
Kie regas virino, malbona estas la fino.
Kie regas konkordo, regas ordo.
Mono mondon regas.
Pli facile estas regi ol agi.
Li ne estas el la regimento de timuloj.
Pecon detranĉitan al la pano ne regluu.
Regna kaso - bona ĉaso.
Por regna speso ne ekzistas forgeso.
Ne iru al fremda anaro kun via regularo.
Ne puŝu vian regularon en fremdan anaron.
Ne ekzistas regulo sen escepto.
Ĝi estas malpaco pri la reĝa palaco.
Dando el reĝa hundejo.
Geedzoj en paco vivas en reĝa palaco.
Inter la blinduloj reĝas la strabuloj.
Pronomoj "mia" "min" kaj "mi" en mondo reĝas ĉiam tri.
Mia loĝejo - mia reĝejo.
Reĝo donacis, sed polico minacas.
De nehavanto eĉ reĝo nenion ricevos.
Hundo povas boji eĉ kontraŭ la reĝo.
Kiun reĝo protektas, tiun ministro elektas.
Mono estas reĝo, mono estas leĝo.
Respektu Dion kaj reĝon kaj obeu la leĝon.
Pli bone estas reiri, ol perdi la vojon.
Pli facile estas ne iri, ol tro malfrue reiri.
Ĵuri kaj reĵuri.
Ne prenis pastro la donon - rekaŝu sako la monon.
Faro farinton rekomendas.
Rekomendo kondukas al plendo.
De senpripensa rekomendo venas ploro kaj plendo.
Sen mensoga rekomendo ne iros la vendo.
Dio longe paciencas, sed severe rekompencas.
Kurba estas la ligno, sed rekte ĝi brulas.
Sako malplena sin rekte ne tenas.
Trafi per la parolo rekte en la vizaĝon.
Tranĉi rekte en la karnon.
Maĉi kaj remaĉi.
En trankvila vetero ĉiu remas sen danĝero.
Ne venas mont' al monto, sed homo homon renkontas.
Pri la lupo rakonto, kaj la lupo renkonte.
Renkontiĝis la kato kun sentima rato.
Post mia malapero renversiĝu la tero.
Malsaĝulo malpacigis kaj dek saĝuloj repacigi ne povas.
Timu lupon edukitan kaj malamikon repacigitan.
Vento sendita tondron reportos.
Donacon reprenu kaj mian vivon ne venenu.
Sub seruro promesojn tenu, sed doninte ne reprenu.
Bastono batas, bastono resaltas.
Ĝis la edziĝo venos resaniĝo.
Ĝis la edziĝo ĝi resaniĝos.
Kvitiĝas servo per reservo.
Servo postulas reservon.
Kio al mi sonis, tion mi resonas.
Kiu resonis, tiu sin donis.
Kia sono, tia resono.
Kiu groŝon ne respektas, riĉecon ne kolektas.
Respektu Dion kaj reĝon kaj obeu la leĝon.
Rangeto rangon respektu, modestan lokon elektu.
Kia demando, tia respondo.
Restas nek konsilo, nek konsolo.
Agrabla estas gasto, se ne longe li restas.
Al sklavo mon' ne estas savo - li ĉiam restas sklavo.
Almozpetanto sinĝena restas kun sako malplena.
Beleco hodiaŭ estas, morgaŭ ne restas.
Infana inklino restas ĝis la fino.
Kiu venis post la manĝo, restas sen manĝo.
Lernado sen fruktoj ne restas.
Nenia peketo restas longe sekreto.
Por malfrua gasto restas nur osto.
Post dolĉa vino restas acida vinagro.
Se la gasto estas amata, eĉ lia servanto ne restas malsata.
Servo al Dio vana ne restas.
Sperta mano ne restas sen pano.
Tiel estas, tiel restas.
Unufoje ŝtelinta restas ĉiam ŝtelisto.
Vundo pasas, vorto restas.
Resti maljuna knabino.
Restis nenio absolute, nek por mordi, nek por gluti.
Eĉ signo ne restis, kie urbo estis.
Ĝibulo ĝis morto restos ĝibulo.
Kaprica fianĉino restos eterne fraŭlino.
Plej kuirita kampulo ĉiam restos krudulo.
Restu tajloro ĉe via laboro.
Laŭdu la maron, sed restu sur tero.
Se geedzoj sin batas, fremdulo restu flanke.
Kio tra l' dentoj travenis, tion la lipoj ne retenos.
Animo al paradizo deziras, sed pekoj retiras.
Kiam vorto eliris, vi ĝin jam ne retiros.
Virina rideto pli kaptas ol reto.
Kiu ne akiras, kiam li povas, tiu poste deziras, sed jam ne retrovas.
Kiu okazon forŝovas, ĝin jam ne retrovas.
Bona kaporalo revas esti generalo.
Kiu aŭskultas, kie li ne devas, tiu aŭdas, kion li ne revas.
Ne fanfaronu irante, fanfaronu revenante.
Kiu rabi eliras, ofte nuda revenas.
Pastro ŝafon ne prenas, ĝi hejmen revenas.
Vorto dirita al la mondo apartenas kaj neniam revenas.
Foriris bovido, revenis bovo.
Forveturis azenido kaj revenis azeno.
Forveturis malsaĝa, revenis nur pli aĝa.
Kio pasis, ne revenos.
Pelu mizeron tra l' pordo, ĝi revenos tra l' fenestro.
Al Dio servu, diablon rezervu.
Flamiĝema kiel ligno rezina.
Li estas flamiĝema kiel rezina ligno.
Rezonado kaj filozofado panon ne donas.
Kiu konsilas kaj rezonas, tiu helpon ne donas.
Ne rezonu pri tio, kio estas ekster via metio.
De elekto tro multa plej malbona rezulto.
Silentu donante, parolu ricevante.
Kiu elektas tro multe, ricevas nenion.
Kiu ne petas, tiu ne ricevas.
Maro ĉiujn riverojn ricevas kaj tamen ne krevas.
Prave li ricevas.
Sinjoroj sin batas, servantoj vundojn ricevas.
Tro elektema ricevas nenion.
Ricevi grizan haron, ne vidinte altaron.
Ricevi muŝon en la cerbon.
Doni ovon, por ricevi bovon.
Fordoni anseron, por ricevi paseron.
Ne havante, oni petas; ricevinte, forĵetas.
Ricevis bandito laŭ sia merito.
Dio ne ricevis, diablo forlevis.
Esperis flaton, - ricevis baton.
Saĝa estas la frato post ricevo de l' bato.
Saĝa estas la hundo post ricevo de l' vundo.
Ricevos vulpo por sia kulpo.
De nehavanto eĉ reĝo nenion ricevos.
Hodiaŭ pagi vi devas, morgaŭ kredite ricevos.
Riĉa estas tiu, kiu ŝuldas al neniu.
Riĉa preparo, sed povo avara.
Riĉa zorgas pri ĉampano, malriĉa pri pano.
Aŭ plej riĉa stato, aŭ plena malsato.
Kontentulo estas pli feliĉa, ol homo plej riĉa.
Ne naskiĝu riĉa, naskiĝu feliĉa.
Oni estas riĉa neniam sufiĉe.
Pli bona estas paco feliĉa, ol havo plej riĉa.
Se ne la "se" malfeliĉa, mi estus nun homo plej riĉa.
Riĉeco estas frato de fiereco.
Riĉeco sen gvido kiel ĉevalo sen brido.
Kontenteco estas pli bona ol riĉeco.
Pli bona ĉifona vesto, ol riĉeco en malhonesto.
Fasto kaj preĝo riĉecon ne donas.
Kiu ŝuldojn estingas, riĉecon atingas.
Kiu groŝon ne respektas, riĉecon ne kolektas.
Riĉigas ne enspezo, sed prudenta elspezo.
De legado sen atento ne riĉiĝas la prudento.
Kiu riĉiĝas, tiu fieriĝas.
Kiu frue leviĝas, facile riĉiĝas.
Tro rapida riĉiĝo diablon ĝojigas.
Feliĉo kaj riĉo envion elvokas.
Kontraŭ malfeliĉo ne defendas eĉ riĉo.
Riĉulo havas grandan parencaron.
Riĉulo havas kornojn, malriĉulo dornojn.
Riĉulo kiel fajro proksime bruligas, malproksime ne varmigas.
Riĉulo veturas, malriĉulo kuras.
Al malriĉulo ovo kiel al riĉulo bovo.
Mono fluas al riĉulo, batoj al malriĉulo.
Pagas ne riĉulo, pagas kulpulo.
Pli feliĉa sinjoro sen havo, ol riĉulo sed sklavo.
Por riĉulo fasto - por malriĉulo festo.
Oni priŝtelas ne riĉulon, sed sengardulon.
Ploranton ni evitas, ridanton ni imitas.
Ridas blindulo pri lamulo.
Bone tiu sidas, al kiu la sorto ridas.
Kaldrono ridas pri poto kaj mem estas kota.
Kiu sentas - ploras, kiu vidas - nur ridas.
Ni vidas, kiu ridas, - kiu ploras, ni ne vidas.
Plej bone ridas, kiu laste ridas.
Plej bone ridas, kiu laste ridas.
Virina rideto pli kaptas ol reto.
Dion kolerigis, homojn ridigis.
De majesta ĝis ridinda estas nur unu paŝo.
Fremda mizero - ridinda afero.
Sen povo kolero estas ridinda afero.
Vivis puninde, mortis ridinde.
Rido matene - ploro vespere.
Oni ekkonas bovon per la vido kaj malsaĝulon per lia rido.
Venas rido post minaco, kaj paciĝo post malpaco.
Kiu kutimis ĉion juĝi, nenie povas rifuĝi.
Granda estas la mondo, sed rifuĝon ne donas.
Petro rifuzas, Paŭlo ekuzas.
Postulo ne pretendas, rifuzo ne ofendas.
Rigardaĉi kiel bovido.
Kiu rigardas ĉielon, maltrafas sian celon.
Komercisto estas ĉasisto, li rigardas, kiu sin ne gardas.
Ĉion rigardi tra sia persona vitro.
Rigardi kaj aspiri ne devigas akiri.
Rigardi malafable.
De rigardo tro alta malsaniĝas okulo.
Sen rigardo, sen gardo.
Kiu tro alten rigardon direktas, tiu tre baldaŭ okulojn difektas.
Rigardu per ambaŭ okuloj!
Malsano venas rapide, foriras rigide.
Parolanto semas, aŭdanto rikoltas.
Printempo semas, aŭtuno rikoltas.
Kia la semo, tia la rikolto.
Kion vi semas, tion vi rikoltos.
Kiu semas venton, rikoltos fulmotondron.
Se Peĉjo ne semos, Petro ne rikoltos.
Kontraŭ ĉiu rimedo ekzistas rimedo.
Kontraŭ ĉiu rimedo ekzistas rimedo.
Kontraŭ ĉiu tedo ekzistas rimedo.
Grandaj malbonoj - grandaj rimedoj.
Plej facile promeso rimiĝas kun forgeso.
Kio akorde ne sonas, tio rimon ne donas.
Ripetado estas plej bona lernado.Ripetata parolo pri la sama titolo.
Kiu ripetas abunde, lernas plej funde.
Se amiko petas, li neniam ripetas.
Aŭ kuseno sub ripo, aŭ bato per vipo.
Oni batas per vipo, por ke sentu la ripo.
Kiu tro ripozas, baldaŭ almozas.
Laboro finita, - ripozo merita.
Laboro fortigas, ripozo putrigas.
Post nokta ripozo helpas la muzo.
Li ripozu trankvile!
Azen' al azeno riproĉas malsaĝon.
Petolu, diboĉu, sed poste sorton ne riproĉu.
Kiu ne riskas, tiu ne gajnas.
Kiu ne riskas, tiu ne havas.
Dubo gardas kontraŭ risko.
Sola vojo libera al la fundo rivera.
Se mi faru riverencon, mi elektas potencon.
Riveretoj fluas al riveroj.
Atendi sur tero, ĝis sekiĝos la rivero.
La manĝota fiŝo estas ankoraŭ en la rivero.
El malgrandaj akveroj fariĝas grandaj riveroj.
Riveretoj fluas al riveroj.
Maro ĉiujn riverojn ricevas kaj tamen ne krevas.
Li trafis el sub pluvo en riveron.
Ne konante la profundecon, ne iru en la riveron.
Ne moku riveron, ne atinginte la teron.
Rol' de virino - bona mastrino.
Romo estas tie, kie estas la papo.
Bona estas Romo, sed tro malproksima de nia domo.
Esti en Romo kaj ne vidi la Papon.
Ne povas ĉiu homo esti pap' en Romo.
Surmeto rompas, komparo trompas.
Kie maldike, tie rompiĝas.
Longe ĉerpas la kruĉo, ĝis ĝi fine rompiĝas.
Se elsaltas la okazo, ĝi rompiĝas kiel vazo.
Pli bone fleksiĝi, ol rompiĝi.
Kiu rompis, tiu pagu.
Kiu rompis la glason, ordigu la kason.
Vazo rompita longe sin tenas.
Ŝipon rompitan ĉiuj ventoj atakas.
Por la mono pastra preĝo, por la mono romp' de leĝo.
Magia rondo.
Rostita kolombeto ne flugas al buŝeto.
Ŝiru rozojn en somero, ĉar en vintro ili ne estos.
Konkordo malgrandaĵon kreskigas, malkonkordo grandaĵon ruinigas.
En ĉiu transloĝiĝo estas parto de ruiniĝo.
Ŝuldo ne rustiĝas, ŝuldo ne mortiĝas.
Rusto manĝas feron, ĉagreno la koron.
Rusto manĝas la feron, kaj zorgo la homon.
Ŝlosilo uzata ruston ne konas.
Eĉ plej ruza vulpo en kaptilon falas.
Eĉ vulpo plej ruza fine estas kaptata.